Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů
Vážení klienti,
děkuji, že jste se zájmem o projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost obrátili na projekční kancelář JOSEF ČERNÝ. Nejprve bych Vás rádi ubezpečil, že Vaše soukromí je pro mně důležité, proto bych Vás rád ujistil, že veškerým Vámi poskytnutým osobním údajům poskytuji mimořádnou míru ochrany.

Dovolte tedy, abych Vás informoval prostřednictvím tohoto dokumentu o tom, jaké osobní informace shromažďuji, jak s nimi nakládám, z jakých zdrojů je získávám, k jakým účelům je využívám, komu je smím poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme a zejména jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Zdvořile Vás tedy žádáme, abyste se seznámili s obsahem těchto "Zásad ochrany osobních údajů". Veškeré Vaše případné dotazy nebo nejasnosti v oblasti ochrany osobních údajů Vám rádi zodpovím prostřednictvím emailu:projekt.cerny@ktnet.cz
1. Obecné informace
1.1. Zásady zpracování osobních údajů
Při zpracování Vašich osobních údajů ctím a respektuji nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:
• (a) Vaše osobní údaje vždy zpracovávám pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje klientů a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;
• (b) Vaše osobní údaje chráním jako oko v hlavě, proto zpracovávám osobní údaje klientů způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klientů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;
• (c) vždy Vás srozumitelně informuji o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech;
• (d) dodržuji odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.
2. Informace o zpracování osobních údajů
2.1. Informace o správci
Správcem Vašich osobních údajů je
Josef Černý, Havlíčkova 696, Klatovy 4, 33901 , IČO : 64863701
2.2. Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování
2.2.1. Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu
Jde zpravidla o situace, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje jako podmínku toho, abychom Vám mohl poskytnout svůj produkt nebo službu:
• (a) Vaše osobní údaje jsme oprávněn zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro následující účely, když zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely splnění našich právních povinností, zejména
o (i) plnění povinnosti archivovat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;
o (ii) splnění archivačních povinností dle zákona o 499/2004 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.
• (b) Vaše osobní údaje jsme oprávněn zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro následující účely, když zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů jako správce, zejména
o (i) přímý marketing – tj. nabízení výrobků a služeb související s projektovanou zakázkou. Jedná se zejména o cenové nabídky, návrhy výrobků a služeb v rámci řešení zakázky.
• (c) Vaše osobní údaje jsme oprávněn zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro účely uzavření a splnění smlouvy uzavírané s Vámi. Jde zejména o projektové práce, inženýrskou činnost nebo jiného plnění smlouvy mezi projekční kanceláří a Vámi. Osobní údaje jsou potřebné mj. k tomu, aby bylo možné smluvní vztah uzavřít a splnit, včetně jednání o uzavření nebo změně smlouvy s Vámi.
2.2.2. Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem
Jde zpravidla o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abych zpracovával Vámi poskytnuté osobní údaje. Pokud souhlas neposkytnete, může to být důvodem, že nebudu schopen poskytnout některé produkty či služby nebo bude nucena odůvodněným způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky některých poskytovaných produktů a služeb.

2.3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů klientů
Projekční kancelář – projektant Josef Černý zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů.
Kategorie osobních údajů:
• Identifikační údaje – zahrnují údaje, kterými jsou především jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu; u klienta fyzické osoby – podnikatele také IČ a DIČ.
• Rodná čísla – dochází ke zpracování Vašeho rodného čísla pro účely plnění služeb o oblasti pozemkového servisu (příprava smluv a návrhů na vklad souvisejících s převodem vlastnického práva k nemovitosti, smlouvy o uložení inženýrských sítí, smlouvy o stavbě na cizím pozemku …) .
• Kontaktní údaje - kontaktní adresy, telefonní čísla a e-mailové adresy.
2.4. Způsob zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou evidovány v informačních systémech projekční kanceláře a dále v archivních složkách.

Vaše osobní údaje zpracovává především majitel kanceláře Josef Černý a v potřebném a rozsahu také třetí osoby. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou je uzavřena písemná smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost.
2.5. Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zejména majiteli projekční kanceláře v souvislosti s plněním pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji klientů, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se mohou podílet na zpracování projektové dokumentace v souvislosti s přípravou poddodávek k projektu, cenových nabídek - rozpočet, projektanti řemesel v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace a dokladové složky a zejména zajištění vydání povolení realizace stavby, účetní v souvislosti s daňovou evidencí a správy pohledávek, advokátní kanceláře v souvislosti s uplatňováním a vymáháním pohledávek). Před jakýmkoliv předáním osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu nebo dodatek ke stávající smlouvě, ve kterém důsledně upravíme ochranu osobních údajů.
2.5.1. V souladu s příslušnými právními předpisy je projekční kancelář oprávněna nebo přímo, bez Vašeho souhlasu, povinna předávat Vaše osobní údaje:
• (a) příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností, pro účely výkonu rozhodnutí a pro účely splnění smlouvy (zajištění vydání povolení realizace stavby a tomu předcházejících úkonů spojených s kompletací dokladové složky projektu);
2.6. Předávání osobních údajů do zahraničí
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky. Projekční kancelář Josef Černý, ani subjekty podílející se na zpracování osobních údajů klientů, nepředává osobní údaje klientů do zemí mimo Evropskou unii.
2.7. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje klientů se zpracovávají pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Interně jsme však již ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů vyhodnotili obvyklou dobu využitelnosti osobních údajů, při jejímž uplynutí zvlášť pečlivě posuzujeme potřebu zpracovávat příslušné osobní údaje pro daný účel. V té souvislosti zároveň platí, že osobní údaje zpracovávané pro účely:
• (a) plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem a vypořádání (splnění) závazků z uzavřené smlouvy; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let;
• (b) nabízení produktů a služeb zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem a vypořádání (splnění) závazků z uzavřené smlouvy; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let;
• (c) péče o klienty zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem a vypořádání (splnění) závazků z uzavřené smlouvy; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let.
• (d) uplatnění a vymáhání pohledávek zpracováváme po dobu trvání příslušného soudního nebo mimosoudního řízení, tj. zpravidla po dobu 10 let od splnění (vymožení) pohledávky.
2.8. Právo odvolat souhlas
V těchto Zásadách ochrany osobních údajů jsem vysvětlil, proč Vaše osobní údaje potřebuji , a že je pro některé účely smím zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas kdykoliv odvolat. Připomínám zde, že některé osobní údaje jsme oprávněn zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud v takovém případě odvoláte svůj souhlas, ukončím zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být oprávněni, nebo dokonce povinni, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným (tj. v těchto zásadách specifikovaným účelům), pokud k tomu současně naší společnosti svědčí jiný právní důvod (titul) než je souhlas. Odvolání souhlasu však nemá účinky zpětně a nebude se tak dotýkat zpracování, které bylo na základě platného souhlasu učiněno až do momentu jeho odvolání. Zpracování od okamžiku udělení souhlasu do jeho odvolání bude zákonné.

Pokud neudělíte nebo odvoláte svůj souhlas, můžeme:
• (a) odpovídajícím způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky svých produktů či služeb, nebo
• (b) odmítnout poskytnout Vám své produkty či služby, pokud shledáme, že takový souhlas je k poskytnutí produktu či služby za daných podmínek nezbytný (klasicky pro účely přípravy smluv a návrhů na vklad souvisejících s převodem vlastnického práva k nemovitosti)
V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, obraťte se prosím písemně na adresu sídla kanceláře projektanta Josef Černý ,Havlíčkova 696, Klatovy 4, 33901, e-mailem na projekt.cerny@ktnet.cz
2.9. Zdroje osobních údajů
Osobní údaje klientů získávám od samotných klientů, a to přímo, např. při objednání týkajících se naší činnosti poskytovaných produktů či služeb v oblasti projektů pozemních a vodohospodářských staveb a inženýrské činnosti.
3. Poučení o Vašich zákonných právech pro období od 25.5.2018 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“):
Upozorňujeme, že máte právo u projekční kanceláře –Josef Černý jakožto správce Vašich osobních údajů:
• 1. právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva. K tomu slouží i tento dokument;
• 2. právo požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší společnosti jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení;
• 3. právo požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné, nesprávné nebo neúplné;
• 4. právo požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení;
• 5. právo požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení;
• 6. máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.
Pokud obdržím Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budu Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňuji v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsem povinen zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět.

4. Kontakty
Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít e-mailovou adresu: projekt.cerny@ktnet.cz případně můžete kontaktovat na adrese sídla projekční kanceláře.

Stránky na systému Webgarden postavil a graficky upravil

Radek Sedláček, U Zastávky 432/4, 339 01 Klatovy, Email: RASgraf@email.cz

Tel: 725 050 485,  IČO: 88030717

img.php.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one