Vodohospodářské stavby

Přehled poskytovaných služeb  -  VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

 

A.     Projektová činnost

dokumentace inženýrských sítí pro všechny stupně

 projektové přípravy staveb :

-         kanalizační sítě splaškové, dešťové i jednotné

-         vodovodní sítě


   - dokumentace studní, vsakování dešťových vod

      - dokumentace čištění odpadních vod

-         čistírny odpadních splaškových vod

-         odlučovače ropných látek

    - dokumentace zdravotně technických instalací

-         rozvody kanalizace v budovách

-         rozvody vodovodu v budovách

-          dokumentace pro výběrová řízení

- dokumentace skutečného provedení staveb

-hydrogeologické posudky

B.Inženýrská činnost

- zajištění a projednání výběru staveniště

- projednání záměru stavby

- zajištění úplné dokladové části a rozhodnutí pro

-         územní rozhodnutí stavby

-         stavební povolení stavby

-         nakládání s vodami

-         kolaudaci stavby

- předání stavby provozovateli

- provádění technického dozoru vodních staveb

- konzultace a poradenství v oboru vodních staveb

 KANALIZACE,  KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Nabízím zpracování projektové dokumentace kanalizačních domovních přípojek

Návrh s vámi proberu, navrhnu jednu nebo více variant řešení kanalizace, zpracuji stavební projekt kanalizační přípojky vašeho objektu a její napojení na veřejnou kanalizaci nebo čističku odpadních vod.

Na základě konzultací s investorem a revize stávajícího stavu staré kanalizační sítě vypracujeme projekt na obnovu kanalizace, provedení oprav poškozené nebo zchátralé kanalizace, případně celkovou rekonstrukci kanalizačního systému.

 

Magical Snap - 2012.09.26 11.11 - 001.png

 TLAKOVÁ KANALIZACE

Rád vám zpracuji projekt tlakové kanalizace včetně veškeré dokumentace.

Princip tlakové kanalizace: Z domovních čerpacích jímek jsou čerpadly přečerpávány splašky do výtlačného potrubí. Tlaková kanalizace se uplatní především v rovinatém prostředí s rozptýlenou zástavbou. Navrhujeme ji v případech, kdy z různých důvodů nelze použít klasický gravitační systém.

Výhodou tlakové kanalizace oproti klasické, gravitační jsou nižší investiční náklady dané využitím malých profilů potrubí (PE 50-90mm) a značně menší rozsah zemních a výkopových prací (potrubí tlakové kanalizace se ukládá pouze do nezámrzné hloubky cca 1,4m).

Hydrotechnický výpočet tlakové kanalizace

Návrh profilů provádím na základě výpočtů návrhových průtoků stanovených statistickou metodou při akceptování požadavku minimální rychlosti v potrubí 0.7 m/s. Při posuzování tlakových poměrů v jednotlivých řadech je uvažováno s průtoky s pravděpodobností nepřekročení 95%. Návrhový průtok je stanoven z výkonu navržených čerpadel a z počtu čerpadel pro tlakovou kanalizaci pracujících současně. Pravděpodobnost současného chodu N čerpadel je vypočtena dle poissonovy rovnice.

VODOVOD, VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Nabízím zpracování projektové dokumentace vodovodních domovních přípojek vodovodů. Návrh s vámi proberu, zpracuji stavební projekt přípojky vašeho objektu a její napojení na veřejný vodovod.

   - dokumentace studní, vsakování dešťových vod

      - dokumentace čištění odpadních vod

-         čistírny odpadních splaškových vod

-         odlučovače ropných látek

    - dokumentace zdravotně technických instalací

-         rozvody kanalizace v budovách

-         rozvody vodovodu v budovách

-          dokumentace pro výběrová řízení

- dokumentace skutečného provedení staveb

-hydrogeologické posudky

oddělovač.jpg

Stránky na systému Webgarden postavil a graficky upravil

Radek Sedláček, U Zastávky 432/4, 339 01 Klatovy, Email: RASgraf@email.cz

Tel: 725 050 485,  IČO: 88030717

img.php.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one