NABÍZÍM VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VYŘÍZENÍ POVOLENÍ STAVBY NA VRTANÉ A KOPANÉ STUDNY VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ HYDROGEOLOGICKÉHO POSUDKU

Studny navrhuji  vrtanou (trubní) nebo kopanou (šachtovou). Každý typ studny má své opodstatnění a své výhody, ovšem troufám si tvrdit, že vrtané  studny svými vlastnostmi studny kopané daleko předčí. V dnešní době se další způsoby jímání vod využívají jen okrajově.
Vrtané studny jsou vhodné jako zdroj pitné nebo užitkové vody pro velmi široký okruh spotřebitelů. Lze je využít stejně dobře na zahradě, chatě, u chalupy nebo u rodinného domku. Vrtané studny mohou zásobovat vodou i větší objekty (bytové domy, sportoviště, průmyslové objekty).


Hlavní rozdíl mezi studnami vrtanými a kopanými spočívá v technologickém postupu. Instalace vrtané studny je v mnoha ohledech významně šetrnější vůči bezprostřednímu okolí určeného místa vrtu, zvlášť pokud uvažujete o umístění studny do již upraveného prostředí (např. do upravené a pěstěné zahrady, předzahrádky, dvora apod.). Konstrukce vrtané studny umožňuje oddělit mělkou podpovrchovou vodu od jímací části hlubší podzemní vody, která není přímo závislá na atmosférických srážkách. Její množství je tedy stálejší a kvalita lepší jakosti. Jedná se hydraulicky o dokonalou studnu s využitím celého zvodnělého kolektoru. Akumulace je zde bezpředmětná, jelikož vydatnosti jsou řádově vyšší než u klasických kopaných studní. U studny vrtané jsme schopni umístit čerpadlo až pod vlastní zvodeň a využít všechny přítoky. Vrtaná studna je levnější řešení pro jímání hlubší podzemní vody, rozprostřené ve zvodnělém kolektoru skalnatého podloží za přijatelné náklady. Vodu rozprostřenou v mělkých (štěrkopískových) podložích je výhodnější jímat kopanou studnou.

sejmout0012.jpg
sejmout.jpg

Studna je ze zákona považována za vodohospodářské dílo a  proto je třeba na něj vyřídit stavební povolení a povolení k odběru podzemních vod. Vrt pro vrtanou studnu je možné vystrojit až po nabytí právní moci tohoto stavebního povolení. Využívat vrtanou studnu může investor po kolaudaci studny příslušným vodoprávním úřadem.


Legislativa

Vrty, které mají být využívány jako vodní zdroj, jsou dle Vodního zákona považovány za vodohospodářské dílo a je proto nutné za účelem jejich využívání vyřídit povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení k studni. Většinou se jedná o sloučené řízení. O povolení se žádá na odboru vodního hospodářství, to nejčastěji spadá pod odbor životního prostředí příslušného úřadu. Tomuto však ještě předchází územní řízení.

Územní řízení

Je třeba zjistit, zda stavební odbor požaduje územní řízení nebo pouze územní souhlas, případně zda od územního řízení zcela upouští a vydá pouze rozhodnutí v tomto smyslu . V případě nutnosti územního řízení (příp. souhlasu) je třeba podat na odbor výstavby a územního plánování (stavební úřad)  příslušného městského úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (příp. oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu) s těmito přílohami:

  • dokumentaci pro územní řízení na vrtanou studnu,
  • hydrogeologický posudek zájmové lokality,
  • vyjádření dotčených sítí a orgánů k umístění stavby,
  • stanovisko příslušného povodí (u vrtů nad 30 m),
  • souhrnné vyjádření odboru životního prostředí ke stavbě,
  • v případě, že stavební odbor se nenachází na místním úřadu obce, do jejíhož katastru pozemek patří, je nutno ještě žádat tuto obec o souhlas s umístěním stavby.

V případě, že se jedná pouze o územní souhlas, je třeba doložit ještě souhlas všech majitelů sousedních pozemků se stavbou a veškerá vyjádření dotčených orgánů a správců sítí musí být bez jakýchkoliv podmínek.

oddělovač.jpg

Stránky na systému Webgarden postavil a graficky upravil

Radek Sedláček, U Zastávky 432/4, 339 01 Klatovy, Email: RASgraf@email.cz

Tel: 725 050 485,  IČO: 88030717

img.php.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one