Rubriky

Při likvidaci odpadních vod lze využít následující možnosti:

Způsoby likvidace domovních odpadních vod

1. Jímka (žumpa) na vyvážení odpadních vod.

Jde o vodotěsnou bezodtokou nádrž.Stavbu této žumpy povoluje stavební úřad.Předpokládá se, že žumpa je vyvážena na čistírnu odpadních vod.Vyvážet žumpu na zemědělské anebo jiné pozemky je nezákonné.

2. Septik se zemním filtrem, popř. kořenová čistírna odpadních vod.

  • Septiky bez dočištění se dnes již nepovolují, z důvodu nedostatečné, pouze cca 30 % - ní  účinnosti čištění.
  • Fakticky platí, že pokud kombinace zařízení septik s pískovým filtrem má dosáhnout účinnosti čištění jako domovní čistírna (min. 95%) jsou investiční náklady obvykle dvojnásobné než na ČOV. Platí tedy, že instalovat např. levné tříkomorové septiky se z dlouhodobějšího hlediska nevyplatí, protože toto technické řešení není schopné plnit nejen naše současné, ale ani výhledové zákony, kdy pravděpodobně budou muset být septiky doplněny biologickou čistírnou a nebo vyváženy jako žumpa.

3. Domovní ČOV

  • Povolení tohoto vodního díla přísluší příslušnému odboru životního prostředí u pověřených stavebních úřadů.
  • Dochází k odtoku vyčištěné vody do povrchových vod (potok, rybník apod.), dešťové kanalizace nebo k zasakování do vod podzemních.
  • Pokud máte v blízkosti čistírny potok, řeku nebo rybník, pak je nejlepším způsobem likvidace odpadní vody, její vypouštění do blízké vodoteče.
  • Dalším způsobem je zasakování do podzemních vod. Tento způsob likvidace je pro majitele čistírny nejjednodušší, avšak získání povolení k zasakování, bývá na úřadech nejvíce složité.

4. Domovní ČOV se zásobní nádrží na vyčištěnou vodu

  • Vznikla spojením domovní čistírny odpadních vod s jímkou na vyčištěnou vodu.
  • Tato varianta předpokládá další využití odpadní vody, obvykle k zálivce.
  • Z hlediska vodního zákona, pokud je voda vyčištěna a následně použita k zálivce pozemků, ať zemědělských či okrasných, nejde o zasakování do podzemních vod, protože se předpokládá, že voda bude 100% využita rostlinami v orniční vrstvě. Nejedná se tedy o vodní dílo.
  • Je samozřejmé, že na využití vyčištěné vody k zálivce se názory různých úředníků liší. Aby se do dané problematiky vnesl pořádek, musela se sejít výkladová komise právníků k Vodnímu zákonu a zaujmout jednoznačné stanovisko. Pokud jsou pochybnosti, zda daná stavba (ČOV s jímkou), je vodním dílem či nikoliv, rozhoduje podle stavebního zákona stanovisko vodoprávního úřadu. Konkrétně to znamená, že pokud vodoprávní úřad rozhodne, že čistírna s jímkou je vodním dílem, platí jeho rozhodnutí, ale občan se může důvodně ptát daného vodoprávního úřadu, proč zaujímá jiné stanovisko než výkladová komise právníků, i když na to má ze zákona právo.

Stránky na systému Webgarden postavil a graficky upravil

Radek Sedláček, U Zastávky 432/4, 339 01 Klatovy, Email: RASgraf@email.cz

Tel: 725 050 485,  IČO: 88030717

img.php.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one